Новини

13.10.2015 - Встъпителната среща по проект BG.03PDP2: ‘’Методологична подкрепа за оценка на екосистемните услуги и биофизична оценка“ (MetEcoSMAP)

 

На 12 и 13.10.2015 год., в сградата на МОСВ на ул. „Гладстон“ № 67 в гр. София се проведе встъпителната среща по проект BG.03PDP2: ‘’Методологичeска подкрепа за оценка на екосистемните услуги и биофизична оценка“ (MetEcoSMAP), финансиран чрез Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Проектът се изпълнява от Министерство на околната среда и водите в партньорство с Института по биоразнообразие и екосистемни изследвания при БАН, Изпълнителна агенция по горите и Норвежкия институт за научни изследвания.

От страна на ИАГ в срещата взеха участие д-р Албена Бобева – проектен мениджър, д-р инж. Анна Петракиева – координатор на проекта; д-р инж. Денеца Пандева – експерт „Екосистемни услуги“; инж. Йордан Палигоров – експерт „Устойчиво развитие на горите“; инж. Валентин Чамбов – експерт „Недържавни гори и контрол върху дейностите в горите“, инж. Васил Цигов – експерт „Информационни технологии и онлайн горска платформа“ и Екатерина Ганчовска – счетоводител на проекта.

По време на срещата бяха дискутирани темите свързани с напредъка по разработването методология за картиране и биофизична оценка на екосистемите и екосистемните услуги предоставяни от тях, възможностите за удължаване сроковете за изпълнение на проектите, както и бъдещата координация между отделните партньори и проекти.

В рамките на първия ден се проведе и координационна среща на екипите на проекти изпълнявани по покана BG03.02, за картиране и оценка на състоянието на отделните видове екосистеми. Сред участниците беше и екипът за управление на проект „For Our Future”, изпълняван от Изпълнителна агенция по горите в партньорство с РДГ Кърджали, а така също и екипът за управление на проект „Подобряване на информационната система към Националната система за мониторинг на биологичното разнообразие“ (IBBIS), по който ИАГ е партньор.

 

30.11.2015 - Теренни посещения по проект BG.03PDP2 - MetEcoSMap

 

В изпълнение на Дейност 3. „Методологична рамка: поддейност 3.2. „Методология за картиране по екосистемен тип“ по проект BG03.PDP2 “ „Методологическа подкрепа за оценка на екосистемните услуги и биофизична оценка“ MetEcosMap, финансиран чрез Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство през периода 19-20.11.2015 год. и 25-27.11.2015 год., се осъществиха посещения на терен, с цел определянe на представителни горски екосистеми.

Работната група в състав д-р Албена Бобева – проектен мениджър, д-р инж. Анна Петракиева – координатор на проекта; д-р инж. Деница Пандева – експерт „Екосистемни услуги“; инж. Йордан Палигоров – експерт „Устойчиво развитие на горите“; инж. Валентин Чамбов – експерт „Недържавни гори и контрол върху дейностите в горите“, инж. Илия Ангелов – експерт „Инвентаризация на горите“ и инж. Васил Цигов – експерт „Информационни технологии и онлайн горска платформа“ посетиха районите на РДГ София /ДГС Ботевград и ДГС Етрополе, ДГС Костенец/ и РДГ Пазарджик /УОГС Юндола, ДГС Белово, ДЛС Ракитово и ДГС Панагюрище/, където извърши подбор на представителни горски екосистеми. В резултат на предварителните проучвания и на теренните посещения за бъдещата работа по проекта екипа избра смесени, иглолистни (бял бор), букови и издънкови съобщества, в които през следващата година ще бъде извършена in-situ верификация на разработената по проекта методология за картиране и биофизична оценка на екосистемите и екосистемните услуги.

 

19.02.2016 - Теренни посещения по проект BG.03PDP2 - MetEcoSMap

 

В изпълнение на Дейност 6, поддейност 6.6. „Изграждане на капацитет, трансфер на знания и обмен на най-добри практики” по проект BG03.PDP2 “ „Методологическа подкрепа за оценка на екосистемните услуги и биофизична оценка“ MetEcosMap, финансиран чрез Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство през периода 16-18.02.2016 год. беше проведена среща със заинтересовани страни, както и теренно посещение за избор на горски екосистеми, частна собственост за обсъждане и прилагане на методиката за картиране и оценка на горски екосистеми и услугите, предоставяни от тях.

Работната група в състав д-р Албена Бобева – проектен мениджър, д-р инж. Анна Петракиева – координатор на проекта; д-р инж. Деница Пандева – експерт „Екосистемни услуги“; инж. Йордан Палигоров – експерт „Устойчиво развитие на горите“; инж. Валентин Чамбов – експерт „Недържавни гори и контрол върху дейностите в горите“, инж. Илия Ангелов – експерт „Инвентаризация на горите“ и инж. Васил Цигов – експерт „Информационни технологии и онлайн горска платформа“, участва в срещата със заинтересованите страни, както и в теренното посещение за подбор на горски екосистеми, частна собственост в териториалния обхват на Регионална дирекция по горите - Велико Търново.

Бяха идентифицирани 4 подотдела с голям брой частни имоти, в които са провеждани мероприятия в различен период от време от различните собственици. Поради голямото разнообразие и различните фази на сеч, които бяха наблюдавани в тези подотдели беше определена една представителна частна екосистема за тестване на методиката за картиране и биофизична оценка на екосистемите и извършване на последваща in-situ верификация, съгласно предвидените по проекта дейности.

Като заинтересовани страни участие взеха д-р инж. Мартин Борисов – представител на Националното сдружение на собствениците на недържавни гори „Горовладелец“ и инж. Петко Илиев – представител на ИАГ, в изпълнение на дейност 4.7 „Тематични срещи за координация на Методологическата рамка и съществуващото законодателство” .

 

22.04.2016 - In situ верификация на избрани представителни екосистеми по проект BG03.PDP2

 

В изпълнение на Дейност 3, поддейност 3.5. „In situ верификация на избрани представителни екосистеми за всеки тип екосистеми” по проект BG03.PDP2 “ „Методологическа подкрепа за оценка на екосистемните услуги и биофизична оценка“ MetEcosMap, финансиран чрез Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство, през периода 19-21.04.2016 год.,  работна група в състав д-р Албена Бобева – проектен мениджър, д-р инж. Деница Пандева – експерт „Екосистемни услуги“; инж. Йордан Палигоров – експерт „Устойчиво развитие на горите“;  инж. Валентин Чамбов – експерт „Недържавни гори и контрол върху дейностите в горите“, инж. Илия Ангелов – експерт „Инвентаризация на горите“ и инж. Васил Цигов – експерт „Информационни технологии и онлайн горска платформа“, посети района на дейност на ДГС Костенец, ДГС Белово и УОГС Юндола.
Работната група извърши тестване на методиката за картиране и биофизична оценка на екосистемите в предварително идентифицирани подотдели и извърши in-situ верификация, съгласно предвидените по проекта дейности в териториалния обхват на Регионалните дирекции по горите – София и Пазарджик, както следва: ДГС Костенец – подотдел 253 „ц“, ДГС Белово – подотдел 250 „д“, УОГС Юндола – подотдел 194 „к“. Допълнително беше извършен тест на  методиката в подотдел  354 „е“ – бялборова култура на ДГС Алабак – гр. Велинград, с цел сравнение на резултатите в естествени насаждения и култури, което ще бъде отразено впоследствие в предвидения по проекта Наръчник за in situ верификация на екосистемите.

 

16.05.2016 - In situ верификация на избрани представителни екосистеми по проект BG03.PDP2 в РДГ София и РДГ Велико Търново

 

В изпълнение на Дейност 3, поддейност 3.5. „In situ верификация на избрани представителни екосистеми за всеки тип екосистеми” по проект BG03.PDP2 “ „Методологическа подкрепа за оценка на екосистемните услуги и биофизична оценка“ MetEcosMap, финансиран чрез Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство, през периода 12-14.05.2016 год.,  работна група в състав д-р Албена Бобева – проектен мениджър,  д-р инж. Анна Петракиева – координатор на проекта; д-р инж. Деница Пандева – експерт „Екосистемни услуги“; инж. Йордан Палигоров – експерт „Устойчиво развитие на горите“;  инж. Валентин Чамбов – експерт „Недържавни гори и контрол върху дейностите в горите“, инж. Илия Ангелов – експерт „Инвентаризация на горите“ и инж. Васил Цигов – експерт „Информационни технологии и онлайн горска платформа“, посети района на дейност на ДГС Болярка – РДГ Велико Търново, ДГС Етрополе – РДГ София.

Работната група извърши тестване на методиката за картиране и биофизична оценка на екосистемите в предварително идентифицирани подотдели и извърши in-situ верификация, съгласно предвидените по проекта дейности в териториалния обхват на Регионалните дирекции по горите – София и Велико Търново - ДГС Етрополе и ДГС Болярка. В подотдел 139 "Ж" на  ДГС Етрополе, като заинтересована страна и представител на гори, собственост на Българската православна църква, участие  в дискусията  взе  отец Емил от Етрополския манастир.

 

07.06.2016 - Работна среща на екипите за управление и изпълнение на проектите FOR OUR FUTUTRE по ФМ на ЕИП (2009-2014 г.), ПРОГРАМА BG 03 Биологично разнообразие и екосистеми, допълнително споразумение № Д-33-89/26.04.2016 г. и MetEcosMap, финансиран по ФМ на ЕИП

 

На 07 юни 2016 г. от 10.00 часа в  сградата на Министерство на земеделието и храните, Изпълнителната  агенция по горите се проведе работна среща между екипите за управление и изпълнение на проект „Гори и горски територии  - картиране и оценка на екосистемните услуги извън Натура 2000 в България” (FOR OUR FUTURE), съфинасиран от Финансовия механизъм  на Европейското икономическо пространство 2009-2014 г. (ФМ на ЕИП) и проект „BG03.PDP2  - Методологична подкрепа за оценка на екосистемните услуги и биофизична оценка“ MetEcosMap, финансиран чрез Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство”.  
Срещата беше открита от инж. Красимир Каменов, заместник изпълнителен директор на ИАГ и ръководител на проект FOR OUR FUTURE.
По време на срещата бяха представени следните въпроси: извършената до момента работа в изпълнение на  проект MetEcosMap , както и практически разяснения, свързани с оценка на състоянието на горските екосистеми и на  материалните, регулиращите и културните екосистемни услуги предоставяни от тях. Експертите дадоха редица препоръки на колегите си  от екипа за изпълнение на проект FOR OUR FUTURE, относно подбора на съответните показатели и параметри при определяне на индикаторите за оценка на горските  екосистеми и  на екосистемни услуги, предоставяни от тях, използвайки „Методологията за оценка и картиране на състоянието на горите и горските екосистеми и оценка на екосистемните услуги в България”.
От страна на проект „FOR OUR FUTUTRE” в срещата участваха д-р инж. Любчо Тричков, координатор на проекта, както и ключови експерти, изпълняващи дейностите по картиране и оценка на горските екосистеми и екосистемни услуги от ИАГ и Регионалните дирекции по горите. Представители в срещата от страна на предефиниран проект "Методологическа подкрепа за оценка на екосистемните услуги и биофизична оценка, MetEcoSMap" бяха – д-р Албена Бобева, ръководител на проекта, д-р инж. Анна Петракиева, координатор на проекта, инж. Валентин Чамбов и др.

 

25.10.2016 - Международна конференция „Картиране и оценка на екосистемните услуги – наука в действие“

 

В рамките на проект „Методологическа подкрепа за оценка на екосистемите и биофизична оценка – MetEcoSMap”, финансиран по програма BG 03 „Биоразнообразие и екосистеми“ на ФМ на Европейското икономическо пространство, на 6 и 7 февруари 2017 г. в гр. София ще се проведе международна конференция на тема „Картиране и оценка на екосистемните услуги – наука в действие“.

Конференцията има за цел да събере учени от различни страни, които да обсъдят научните аспекти при картирането и оценката на екосистемите и предоставяните от тях услуги. Акцент ще бъде поставен върху методите за картиране на екосистемните услуги, предизвикателствата и проблемите при тяхното прилагане при извършването  националните оценки свързани с MAES. 

Срокът за регистрация за участие в конференцията е 30.10.2016 г.

Повече информация и възможност за регистрация за участие в конференцията може да намерите на сайта на мероприятието: www.metecosmap-sofia.org. 

 

07.11.2016 - In situ верификация на избрани представителни екосистеми по проект BG03.PDP2

 

В изпълнение на Дейност 3, поддейност 3.5. „In situ верификация на избрани представителни екосистеми за всеки тип екосистеми” по проект BG03.PDP2“ „Методологическа подкрепа за оценка на екосистемните услуги и биофизична оценка“ MetEcosMap, финансиран чрез Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство, през периода 02 - 04.11.2016 год.,  работна група в състав д-р Албена Бобева – проектен мениджър, д-р инж. Деница Пандева – експерт „Екосистемни услуги“; инж. Йордан Палигоров – експерт „Устойчиво развитие на горите“;  инж. Валентин Чамбов – експерт „Недържавни гори и контрол върху дейностите в горите“ и инж. Васил Цигов – експерт „Информационни технологии и онлайн горска платформа“, посети териториалния обхват на Регионалните дирекции по горите – София и Пазарджик, както следва: ДГС Самоков – подотдел 121, „м“, ДГС Костенец – подотдел 253 „ц“, ДГС Белово – подотдел 250 „д“, УОГС Юндола – подотдел 194 „о“. и  в подотдел  354 „е“ – бял-борова култура на ДГС Алабак – гр. Велинград.

Работната група извърши in situ верификация на представителни горски екосистеми от издънкови дъбови насаждения, насаждения от бял бор и смесени насаждения, съгласно последната версия на методиката за оценка на състоянието на горските екосистеми и екосистемни услуги.

 

25.11.2016 - In situ верификация на избрани представителни екосистеми за всеки тип екосистеми” по проект BG03.PDP2

В изпълнение на Дейност 3, поддейност 3.5. „In situ верификация на избрани представителни екосистеми за всеки тип екосистеми” по проект BG03.PDP2“ „Методологическа подкрепа за оценка на екосистемните услуги и биофизична оценка“ MetEcosMap, финансиран чрез Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство, на 22 и 23.11.2016 год.,  работна група в състав д-р Албена Бобева – проектен мениджър, д-р инж. Деница Пандева – експерт „Екосистемни услуги“; инж. Йордан Палигоров – експерт „Устойчиво развитие на горите“;  инж. Валентин Чамбов – експерт „Недържавни гори и контрол върху дейностите в горите“ и инж. Васил Цигов – експерт „Информационни технологии и онлайн горска платформа“, посети териториалния обхват на Регионалните дирекции по горите – София и Велико Търново, както следва: ДГС Етрополе – подотдел 139 „ж“ и ДГС Болярка – подотдел 191 „х-1“. 

Работната група извърши in situ верификация на представителни горски екосистеми от букови и дъбови насаждения, съгласно последната версия на методиката за оценка на състоянието на горските екосистеми и екосистемни услуги.