За проекта

Проект BG.03PDP2: „Методологическа подкрепа за оценка на екосистемните услуги и биофизична оценка”, финансиран по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство има за цел да допринесе за развитието и прилагането на унифицирани национални методики за картиране и оценка на състоянието на екосистемите и на екосистемните услуги. Методиката за оценка на състоянието на горските екосистеми е в основата на тяхното картиране на национално ниво, както и на картирането на екосистемните услуги, предоставяни от горските територии. Водещ партньор по проекта е Министерство на околната среда и водите, а партньори са Институт по биоразнообразие и екосистемни изследвания към БАН, NINA – Норвежки институт за изследване на природата и Изпълнителна агенция по горите.

Проектни дейности:

Дейност 1 – Проектен мениджмънт

Дейност 2 – Публичност

Дейност 3 – Методологична рамка – изработване на методология за биофизична оценка на екосистемите и оценка на екосистемните услуги от всички екосистеми. Участието на ИАГ като партньор е свързано с оценката на горските екосистеми, както и на предоставяните от тях екосистемни услуги. В тази дейност се предвижда избор на представителни горски екосистеми и тяхната in situ верификация.

Дейност 4 – Работна група на заинтересованите лица – дейността предвижда идентифициране на заинтересовани лица и създаване на работна група, която да участва в срещи и консултации по отношение на законодателната рамка за екосистемните услуги.

Дейност 5 – Научен съвет

Дейност 6 – Бъдещи дейности – предвижда се участието на ИАГ в структурата и съдържанието на документите за докладване към Националния сметкоплан по отношение на екосистемните услуги от горите.